Đấu Đá vs. Đối Lập (Đinh Tấn Lực)


Trên Youtube có dăm ba thưc phim tng hp nhng cú đm bc quyn Anh “ni tiếng mi thi đi”. Bn đã xem chưa? Nếu chưa thì cũng chng cn. C coi truyn hình thi s VN vào mùa tin đi hi cũng đ vui vt vã!
Vài tháng trưc hi ngh trù b ca bt k mùa đi hi đi biu toàn quc khóa nào cũng thế, cũng đy nhng cú nc ao dưi rn. Khán gi VTV t cho đim và đánh giá các võ sĩ, đ đoán mò xem tương lai 5 năm kế s rách ti đâu…

Chng như gii đm năm nay đang chia đu cho mt s tay chơi thuc hàng kình đch. Nguyn Sinh Hùng ch là mt trong s đó. Nhưng “ni tiếng mi thi đi” là nhng phát ngôn cc n tưng trong thi gian gn đây.
Tt nhiên, đi th ca Hùng là Dũng. Trên bàn c thế bày gia sân thưng, đi th ca quc hi tt yếu phi là …chính ph, cho dù mt phn đi biu QH cũng là thành viên chính ph.
Hùng phán nhng gì, t nhng ngày sân sau kinh tế ca Hùng b úng nưc cng?
26/8/2013: “Ch tch Quc hyêu cu Thng báo cáo gii trình trưc Quc hi v trưng hp (ngân hàng Bo Vit) này”.
09/10/2014: “Gi phi đào to ngun nhân lc cht lưng đ có năng sut cht lưng cao. 10 ngưi Vit Nam năng sut mi bng 1 ngưi Malaysia; 20 ngưi bng 1 ngưi Thái Lan; 30 ngưi bng 1 ngưi Singapore…”.
17/10/2014: Ch th “ra quân” ca CT QH cho UBKT QH, thông qua Ch nhim Nguyn Văn Giàu “ Yêu cu (các phó ch nhim) chun b trưc chu đáo, cn thì tham gia ngay, nht là 4 d án lut, báo cáo kinh tế – xã hi, và c vic Cng HK QT Long Thành”.
20/10/2014: CTQH yêu cu CP phi “Có ch trương, gii pháp căn cơ, đng b đ n đnh kinh tế vĩ mô, kim chế lm phát, phc hi đà tăng trưng, phát trin h tng, đy mnh ci cách hành chính, ci cách tư pháp và th chế”.
18/11/2014: CT QH “ Yêu cu tiếp tc đy mnh chương trình ci cách hành chính mà Chính ph đã phê duyt, loi b các th tc rưm rà to điu kin cho tiêu cc”.
23/12/2014: “S xem xét các báo cáo b sung ca Chính ph v kết qu thc hin kế hoch phát trin kinh tế – xã hi và ngân sách nhà nưc năm 2014; tình hình trin khai thc hin kế hoch phát trin kinh tế-xã hi và ngân sách nhà nưc nhng tháng đu năm 2015”.
29/01/2015:  “S tiến hành giám sát li nhng vn đ, lĩnh vc đã giám sát, đã cht vn, đ kim tra, xem xét v s chuyn biến trên thc tế”.
07/4/2015: “Dt khoát không th đ còn tình trng x nng cũng đưc, tha cũng đưc, bt cũng đưc, buc ti cũng đưc, không buc ti cũng đưc”.
13/6/2015: “Đi biu Quc hi đã thng thch ra nhng hn chế, yếu kém và đ ngh Chính ph, các b, ngành, tiếp tc có các gii pháp tích cc đ khc phc”.
10/8/2015: “Ch Quc hi mi có quyn cho hay không cho thu (phí), phân cp mc thu (phí) cho Chính ph và HĐND quyết đnh và chu trách nhim trưc dân”.
*
C như tht. C như QH là cơ quan quyn lc cao nht nưc và có th nn đưc CP.
Va k là mt s cú đm bc trên sân đu ca t tr triu đình Hà Ni. Hu hết xy ra k t s c Ocean Bank b trit h.
Không ch Nguyn Sinh Hùng, các đu th còn li trong BCT cũng đã tn công nhau và h nhau sát ván, như nhng trn đu t thu nh tm cao. Sinh mnh chính tr, và c sinh mnh thc ca nhiu võ sĩ hay đàn em trc tiếp dưi trưng ca mt s võ sĩ đã b xóa s. Và có xác sut cao là chưa dng đó.
Đc tính chung ca nhng chiêu thc ra đòn này là:
tt c đu có h sơ đen ca đi th;
tt c đu dn sc m rng vòng đai b h tín cn;
n d/bóng gió trong phát biu – thng tay ct ta vây cánh ca nhau trong hành đng;
kèn ca v trí, leo thang thành đu đá công khai;
tr đòn chp nhoáng theo nguyên tc mt đi mt/răng đi răng;
bao che cho đàn em/gia tc và đe da thuc h ca đi phương;
s dng ti đa cơ chế và khi nhân lc dưi quyn;
s dng ti đa phương tin truyn thông hin đi thi @, dưi dng Chân Dung các kiu;
nếu không gi đưc v trí cũ hay chiếm đưc v trí mi thì phi cài bng đưc hu du vào trám ch;
trong trưng hp cn thiết thì luôn có sn dê tế thn tc khc.
Càng sát cn ngày đi hi, mc đ đu đá càng căng, h qu tn tht càng nng, hn thù tt yếu càng cao… Nhim k mi t phi mt c năm đ n đnh v thế quyn năng cao thp, và 4 năm sau đó là mt cuc thư hùng hoàn toàn khác l.
Kết cc, ngưi ta có th so sánh điu gì?
Trong th chếmt đng đc đáo” thì các hot đng tranh ngôi nói trên bt ngun t n lc trit h uy tín ln nhau, nhm tiếm quyn/giành li, biến thành tp quán sinh hot đu đá tiêu cc, vi h qu trưc mt là bn tay chân b h b “hy sinh” sm nht, tn tht nng nht, thit hi lâu nht. Còn h qu trong mt là hình nh đng viên Đu T đp nhau đ sng còn.
Ngưc li, trong th chế chính tr đa đng thì mt s ln ni dung cht vn/phn bin nói trên có th tr thành nhng lun đim đi lp tích cc, gia c tiến trình giám sát, kim soát s lm quyn, tránh nn kinh tế sân sau, cân bng quyn lc, thc thi lut pháp, trc tiếp Đi Trng đ tìm ra phương thc tt nht giúp đt nưc phát trin.
Đó cũng là nét khác bit cơ bn ca Đu Đá so vi Đi Lp.

24/9/2015 – Tròn 67 năm ngày khai trương Cty Motor Honda ti Tokyo, ch 3 năm sau khi Nht đu hàng Đng Minh.
Blogger Đinh Tn Lc
--
Bàn cờ thế sự quân không động - Mà thấy quanh mình nổi bão giông - KHD


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét